POZNÁMKY K DESIGNU ...i keramiky

Autor: Pavel Jarkovský

Motto Jan Kotík: „Výtvarné umění i ostatní umělecká tvorba je vždy součástí diskursu o světě a lidech dnes.“

Vedle různých slovníků dobře definuje slovo design internetová encyklopedie wikipedie: ,,Design – anglické slovo odvozené z latinského de–signare v původním významu označit, vyznačit se významově změnilo na navrhnout, návrh (návrh vzoru, tvaru). Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné schopnosti a znalosti a v současné době úzce souvisí také s propagací a reklamou.“

Specifika a charakteristické odlišnosti produkce výrobků

V běžném životě se setkáváme s různými výrobky. Četnost kontaktů člověk výrobek do značné míry závisí na tom, zda výrobky pocházejí z:

• průmyslové výroby,

• manufakturní výroby,

• ateliérové tvorby.

Průmyslová výroba

- produkuje velké množství identických předmětů. K jejich výrobě užívá strojních zařízení včetně automatů, technologické postupy jsou náročné a používá se počítačová technika. Výroba je závislá na důsledné dělbě práce. Autor musí při tvorbě průmyslového návrhu se všemi těmito aspekty počítat a mít stále na zřeteli účel finálního výrobku. Musí umět přizpůsobit návrh technologickým možnostem výrobce. To předpokládá vedle dobré znalosti provozu stálou a dobrou komunikaci s technology, techniky a mistry. Průmyslová výroba neustále usiluje o snižování výrobních nákladů a o zvyšování produkce jednotlivých výrobních sérií, což vede ke standardizaci výrobků. Snaze o rozšiřování výroby musí odpovídat snaha o neustálé rozšiřování odbytové základny. Proto je nutné, aby designér měl povědomí i o propagaci a marketingu. S tím souvisí základní znalosti o prezentaci výrobku a o jeho skladovatelnosti spojené s expedicí. Patří sem i znalost obalové techniky. Obal se stává součástí velkosériového finálního výrobku, prodávaného především ve velkých samoobslužných prodejnách a obchodních řetězcích. Obal má řadu funkcí. Především chrání výrobek před poškozením a usnadňuje jeho přepravu a skladovatelnost. A také upoutává pozornost zákazníka, což je důležité zejména při prodeji samoobslužného typu. Obal by měl podat základní informaci o výrobku, napomáhat dobré reklamě a podporovat prodejnost výrobku. V průmyslové výrobě náleží obalu významná ekonomická role.

Manufakturní výroba - od průmyslové výroby se liší především rozsahem a větším podílem rukodělné práce založené na znalosti řemeslných technik. Proto je zde důležitou a nezanedbatelnou veličinou osoba mistra. Výrobky manufaktury mají mnohdy vedle užitkové funkce i dekorativní poslání. Je zde prostor pro výrobu jednotlivých kusů exkluzivního charakteru. Manufaktura tak naplňuje společenský požadavek výjimečnosti. Odlišný charakter manufakturních výrobků od výrobků průmyslově vyráběných vyžaduje i jiný způsob prodeje. Tento požadavek splňují specializované prodejny, které jsou vyhledávány zákazníky s jinými nároky na výrobky a s jinými osobními potřebami.

Ateliérová tvorba - předpokládá od tvůrce maximální snahu po nejvyšší výtvarné a technické dokonalosti - po vysoké kvalitě produkce. Autor je zodpovědný za úroveň kvality v celém jejím rozsahu, od návrhu přes volbu materiálů a volbu technologie. U autorské tvorby se jedná o vytváření solitérů a souborů unikátního charakteru.

Tato forma práce vyžaduje u autora dokonalé znalosti o nutném i optimálním vybavení ateliéru, znalost vlastností rozličných materiálů a vědomí, jaký nejvhodnější materiál zvolit pro ten, který účel. Důležitá je i orientace o možnostech nákupu jednotlivých materiálů. Tato orientace je důležitá i z ekonomického hlediska a cenové kalkulace.

Autor ve vlastním zájmu musí dbát na prodejnost své tvorby. Měl by mít představu o vhodné prezentaci. Je důležité, aby osobně dohlédl na způsob prodeje svých prací, případně si uměl vybrat kvalitního zástupce, který zprostředkuje prodej jeho tvorby.

Chápání významu designu

K plnému pochopení odlišnosti produkce výrobků a možností vlivu výtvarníka – designéra na podobu výrobků patří poznání důvodových potřeb designu, kritérií jeho užitečnosti a poznání významu předmětů.

Důvodové potřeby designu:

• Funkční potřeba biologická (např. napít se) pracovní (např. nářadí)

• Estetická potřeba (zkrášlení, zpříjemnění života).

• Psychologická potřeba (pozitivní ladění, pocit bezpečí)

• Ekonomická potřeba (výroba a prodej).

Kritéria užitečnosti:

• Uživatelnost - plnění účelu (funkčnost)

• Ovladatelnost - ovladatelnost při užívání

• Udržovatelnost - nároky na údržbu během užívání a skladování

• Trvanlivost - v čase, během užívání, údržby, skladování

• Bezpečnost - jako taková, při provozování, při likvidaci

• Energetická náročnost - při výrobě (podíl na ceně výrobku), při užívání, v čase mimo provoz, při údržbě, při likvidaci.

Nad designem je třeba se zamyslet i z hlediska sociologického a ekologického. Designér by nikdy neměl opouštět sociální a humanistický aspekt. Měl by umět včas rozpoznat a reagovat na základní potřeby člověka. Sociologické a ekonomické důvody jsou podnětem pro každou společnost k udržení nejvyšší možné kvality kopií a celkové produkce výrobků. Výše kvality originálu přímo ovlivňuje kvalitu kopií a běžné produkce. Úpadek nejvyšší kvality znamená ve svém důsledku celkový hospodářský a morální úpadek té které společnosti. Z hlediska ekologického je nutné se zamýšlet nad objektivní potřebou čerpání a celkovou nutnou spotřebou přírodních surovin a nad recyklací užitých materiálů. Jako příklad se dá uvést kvalita produkce rozvojových států, jejich vývoz surovin a skutečnost, že zásoba přírodních surovin na světě se odhaduje při současném tempu společenské spotřeby na dobu 30-40 let.

Cíle studijního programu

Studijní program pro design by měl obsahovat témata:

• Získání povědomí o osobní zodpovědnosti za společenské dopady činnosti a práce výtvarníka (designéra). Svoji práci pokládat za poslání a ne za nezbytné zaměstnání. Výtvarník (designér) má morální závazek usilovat vždy o špičkovou kvalitu - ať se jedná o návrh pro průmyslovou výrobu, manufakturní výrobu nebo ateliérovou tvorbu. Nikdy nesmí jít pod úroveň přínosů získaných poznání.

• Získání potřebné technologické znalosti.

• Osvojení si potřebné manuální návyky.

• Získání široké teoretické znalosti týkající se profese.

• Osvojení si dostatečné technické a ekonomické cítění myšlení.

• Naučení se umění komunikace a spolupráce.

• Osvojení umění oprostit se od nepodstatného.

• Rozvíjení smyslového vnímání.

Závažnost smyslového vnímání

Zapojení smyslů je nezbytné pro vnímání života v celé jeho rozmanitosti každým jedincem – od tvůrce přes výrobce až po zákazníka.

Nejzávažnější smysly tvorby, rozvoje myšlení, dorozumění a orientace jsou zrak, sluch a hmat. Tyto smysly vymezují oblast tvorby, ve které se vytváří výtvarná kultura. Čich a chuť jsou smysly, které lze charakterizovat jako smysly rozlišující příjemné od nepříjemného. Neschopnost jedince zapojit zrak, sluch a hmat do procesu myšlení, degraduje tyto smysly na prostředníky rozlišení stupně příjemného a nepříjemného, na pouhé zjišťování skutečnosti.

Kresba, malba, trojrozměrná tvorba – prostředky rozvoje vnímání

K základním prostředkům rozvoje vnímání ve výtvarné praxi patří kresba – ujasnění si linie, světla a stínu. Malba – ujasnění si barvy a její psychické účinnosti. Prostorová tvorba – ujasnění si objemu a vztahu předmětu k prostoru. Pochopení jejich vzájemných vztahů napomáhá definovat podobu předmětu v jeho účelu a funkci a jeho významu jako prostorového prvku, podílejícího se na formování prostředí světa lidí.

Význam předmětů

Důležité je naučit se chápat předměty z hlediska jejich účelu a funkce, z hlediska tvorby prostoru a z hlediska inspiračního.

Již návrh musí rozlišovat pro jaký účel je předmět vytvářen a jaký má mít funkční význam. Podle významu a účelu se předměty od sebe liší ve své podobě. Jinou podobu má předmět pro běžnou potřebu a jinou pro zvláštní potřebu nebo slavnostní účel. Rozdíl v potřebě vyjadřuje forma předmětu a užitý materiál. Jako příklad lze uvést různé podoby nože. Jinou podobu má nůž jako zbraň, jinou jako kuchyňský nůž, jinou podobu má lékařský skalpel, jinou zase kapesní nůž, jinou nůž na rozřezávání obálek. Profesor Jan Kotík uvádí jako názorný příklad nádoby na pití nápojů – pohárek pro stánkový prodej, sklenice pro restaurace různých cenových skupin, sklenice pro slavnostní tabuli nebo pohár jako sakrální předmět. Užitková stránka předmětu je různá v jeho významu a funkčnosti.

Dalším aspektem, který je nutno mít na mysli při tvorbě předmětů je úroveň myšlení zákazníka. Design předmětů plní důležitou roli kultivace vnímání zákazníka a myšlení výrobce.

Předmět je prvkem prostorotvorným – předmět a prostor jsou vždy ve vzájemné vazbě. Předměty prostor vytvářejí a zároveň jsou prostorem podmíněny. Kvalita předmětu však není touto podmíněností zaručena, pouze jeho existence. To se týká jak designu předmětu, tak volného výtvarného díla. Výtvarné dílo je předmět, věc předmětná a hmotná. Těchto vlastností se nemůže zbavit. Je jimi přímo určeno na rozdíl od uměleckých projevů jiných uměleckých oborů – např. tanec, hudba aj.

Rozlišujeme předměty a prostory přírodní a uměle vytvořené. Do skupiny uměle vytvořených předmětů se řadí vedle uměleckých předmětů a výtvarných děl i předměty, které se jiným významným způsobem podílejí na kvalitě našeho života. Sem patří předměty, které nejsou samy o sobě konečným produktem, např. štěrk, mouka, cukr a jiné, které lze definovat jako předmětné meziprodukty lidské činnosti, nemající charakter předmětu nebo jeho detailu jako určujícího prostorotvorného prvku.

Mezi takto vnímané předměty lze zařadit vnitřek rádia, televize, počítače, plnicího pera apod. Tyto předměty a jimi vytvořené prostory jsou součástí důležitých životních hodnot materiálního a duchovního charakteru vytvořených lidmi, které v jejich souhrnu nazýváme kulturou.

Inspirační vlivy předmětů - každá tvorba se inspiruje (vědomě nebo podvědomě) přírodou a předměty a prostory lidmi uměle vytvořenými. Umělé předměty včetně produktů výtvarného umění působí na veškerou lidskou tvorbu. Ovlivňují tak i produkci předmětů, které nemají nic společného s uměním.

Veškeré umělé předměty se podílejí na tvorbě prostorů, včetně prostorů řešených architektonicky. Vytvářejí prostředí, které kladně nebo záporně působí na psychiku lidí a ovlivňuje tak lidské myšlení a chování. Proto je důležité dbát na maximálně možnou kvalitu tvorby a od ní odvozené jiné produkce. Úroveň a kvalita průmyslové a jiné produkce odpovídá duchovní úrovni tvorby a výši její myšlenkové kvality. Z této kvality čerpá běžná produkce.

• Verbální a vizuální vyjadřování a myšlení

Verbální a vizuální vyjadřování a myšlení má zásadní význam pro vlastní uplatnění v oboru. V praxi se osvědčí při uplatnění absolventů ve školské výuce a v odvětvích marketingu. Správná a přesná verbální komunikace je základním požadavkem pro práci výtvarníka (designéra) ve výrobních provozech. I samostatně pracující autor by měl zvládat bezchybnou verbální komunikaci a přesné definování myšlenky, záměru nebo řešeného úkolu či problému.

Dobré verbální vyjadřování usnadňuje získání a předání informací, což podmiňuje profesionalitu. Výuka na uměleckých školách by měla učit chápání významu slov a jejich užití.

Důležité je zvládnutí vizuálního vyjádření myšlenky, záměru a řešeného úkolu. K tomu slouží vedle procvičování techniky kresby, malby a prostorového vyjadřování výuka technického kreslení, geometrie a deskriptivy. Tyto disciplíny rozvíjejí technické myšlení a představivost. Dále je pro vizuální komunikaci důležité zvládnutí písma, kompozice, grafických technik, techniky fotografie a práce s počítačem.

Bez umění dobrého grafického znázornění řešeného úkolu ztrácí dnes výtvarník (designér) možnost uplatnit svůj návrh v oborech užitého umění.

Související informace od silisu:

http://www.artkeramika.cz/clanek-1440-keramicky-casopis.html
Je zveřejněno se souhlasem vydavatele Sillikátového svazu.http://www.silis.cz/cz/uvod/
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod