Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Povinnosti zahraničnej osoby v oblasti DPH pri predaji tovaru na trhovom mieste

Povinnosti zahraničnej osoby v oblasti DPH pri predaji tovaru na trhovom mieste

Zákon č. 215/2007 v článku IV. s účinnosťou od 1. októbra 2007 novelizuje zákon 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov doplnením § 78 a nového § 78a, ktorý upravuje platenie preddavkov na daň z pridanej hodnoty pri predaji tovaru na trhovom mieste zahraničnou osobou.

Podµa § 5 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), zahraničná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane podµa § 2 zákona o DPH, je povinná pred začatím vykonávania činnosti podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, číslo telefónu 02/ 57378111. Daňový úrad Bratislava I vydá zahraničnej osobe osvedčenie o registrácii pre daň a dňom uvedeným v osvedčení o registrácii sa zahraničná osoba stáva platiteµom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „ platiteµ“).

Ak zahraničná osoba, ktorá je platiteµom, bude predávať tovar na trhovisku, podµa doplneného § 78a  zákona o DPH, je povinná platiť preddavok na daň splatnú za príslušné zdaňovacie obdobie pripadajúcu na tovar predávaný na trhovom mieste. Preddavok na daň sa platí vo výške 50% z dane pripadajúcej na množstvo tovaru určeného na predaj na trhovom mieste v príslušnom zdaňovacom období, najmenej 165,97 eura. Pri výpočte preddavku na daň sa vychádza z predpokladanej predajnej ceny tovaru.

Preddavok na daň je potrebné zaplatiť správcovi dane (DÚ Bratislava I) najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúci dňu, v ktorom platiteµ začne po prvýkrát predávať tovar na trhovom mieste v príslušnom zdaňovacom období.

Platiteµ, ktorý zaplatil preddavok na daň, si v daňovom priznaní podanom za príslušné zdaňovacie obdobie upraví svoju vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet o sumu zaplateného preddavku na daň. Zahraničná osoba registrovaná podµa § 5 a § 6 podáva daňové priznanie len v prípade, ak jej vznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane, alebo ak je povinná platiť preddavok na daň podµa § 78a zákona o DPH.

Nové tlačivo daňového priznania k DPH nájdete na internetovej stránkehttp://www.drsr.sk v ponuke Daňové tlačivá.

Vydalo: Daňové riaditeµstvo SR odbor služieb pre verejnosť, máj 2009

Platobná inštrukcia pre platby dane z pridanej hodnoty zo zahraničia

Daňový subjekt, ktorý má záujem uhradiť daň z pridanej hodnoty zo zahraničia na účet štátnych príjmov Daňového úradu Bratislava I vedený v Štátnej pokladnici je povinný vyplniť v príkaze na úhradu údaje podµa nasledovnej platobnej inštrukcie:

názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovensko swiftový kód banky: SUBASKBX číslo účtu štátnych príjmov vo formáte IBAN: SK4881800000007000055142 adresa príjemcu platby: Daňový úrad Bratislava I, Radlinského 37, 817 89 Bratislava 15, Slovensko

platobný titul – 645 Dane z dôchodku a majetku (pri platbách do 12500 EUR sa platobný titul neuvádza),

podrobnejšia špecifikácia prevodu: VS (variabilný symbol) – IČ DPH daň. subjektu

KS (konštantný symbol) – 1144 (pri platbe daň. povinnosti) 8144 (pri platbe preddavku)..

Payment instruction: Please pay to:

Name and address of the bank: Vseobecna uverova banka, a.s., Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK4881800000007000055142

Beneficiary`s address: Danovy urad Bratislava I, Radlinskeho 37, 817 89 Bratislava 15, Slovakia

Payment title: 645

Remittance Information:

- Variable symbol / your references (to recognise the payment for Tax Office): your VAT number

- Constant symbol / our references (specific code of Tax Office for VAT): 1144

Pokud jste se inspirovali, tak potřebné propriety na výrobu keramiky za nejlepší ceny, pořídíte v našem

e-shopu:

http://www.artkeramika.cz/index.php?node=5

Navíc tak nákupem podpoříte i existenci a rozvoj tohoto webu.

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod