Aktuality

12. 4. 2019

Rékyéf.cz opravuje ARTkeramiku

ZA pomoci Rélyéf.cz se snažíme vydolovat, restaurovat a uložit to...

10. 5. 2018

kittec

Od 1.5.2018 jsou nové ceny na pece kittec, nestíháme opravit ceny , tak pro kontrolu nás kontaktujte.

Bůh keramiky
ARTkeramika

Náhradní plnění dle zákona i pro vybavení keramických dílen

Souhrn informací o náhradním plnění pro firmy zaměstnávající víc než 50 % OZP

Každý zaměstnavatel má povinnost, pokud zaměstnává víc než 25 pracovníků, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo využít jiné možnosti náhradního plnění (viz bod 1.). Na druhé straně figurují zaměstnavatelé, kteří poskytují náhradní plnění, nebo-li odběrem jejich výrobků nebo služeb je možnost tuto povinnost také splnit. Konkrétní částky, za které je firma povinna výrobky či služby nakoupit se řídí průměrnou mzdou a jejími násobky (viz bod 2.).

Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením může toto náhradní plnění nabízet svým odběratelům. Výhodné pro něj může být zařadit se do katalogu, který je k dispozici na stránkách MPSV

(http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp) nebo využít umístění na stránkách

http://www.nahradniplneni.cz.

Je možné si samozřejmě tuto informaci umístit i na vlastní webové stránky a doplnit jimi faktury odběratelů. Je nutné si rovněž vytvořit Čestné prohlášení o zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením s informacemi o přepočteném stavu zaměstnanců v jednotlivých čtvrtletích. Závazný vzor neexistuje (na konci textu jsou odkazy na webové portály, kde se lze inspirovat).

Povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (§ 81) existuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 pracovníků. Tento povinný podíl činí 4 % z celkového počtu pracovníků. Pro splnění této povinnosti se nabízí tři možnosti:

1. zaměstnat osobu se zdravotním postižením,

2. odebrat výrobky nebo služby od chráněných dílen,

3. odvést povinný podíl do státního rozpočtu,

nebo zvolit kombinaci těchto možností.

Orientační tabulka pro rok 2011

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.

Výše odebrání výrobků chráněných dílen činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 7násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.

Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku 2010 je 23 324,- Kč.

Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

2. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu

Do průměrného čtvrtletního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru (nikoliv dohody o pracovní činnosti a o provedení práce).

Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném čtvrtletí, zvýšeného o neodpracované hodiny:

a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské,

b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,

c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,

d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší,

e) v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné, a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadající v daném čtvrtletí na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.

Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, použije se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celková stanovená týdenní pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých zaměstnavatel činnost vykonával.

Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních režimech.

Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa. U peněžitého plnění se výsledná částka zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

3. Způsob výpočtu plnění povinného podílu

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se každý zaměstnanec, který je osobou s těžším zdravotním postižením, započítává třikrát.

Pro účely náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí 7násobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené Ministerstvem práce a sociální věcí na základě údajů ČSÚ sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně postižených se sleduje za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivé provozovny nebo pracoviště různě umístěná. Rozhodující pro výpočet je celkový počet všech zaměstnanců zaměstnavatele ze všech pracovišť a z nich vypočtený průměrný roční přepočtený stav.

Náhradní plnění

lze uplatnit právě při nákupu v e-shopu na ARTkeramice. Takto pořízený artikl lze pak použít i jako dar potřebným, což se dá uplatnit také jako

daňový odpis.tady:

http://www.artkeramika.cz/index.php?id=64 Možností je mnoho, jen je potřeba jim porozumět a správně je využít. Lze pořídit i keramiku na zakázku. Nebo k propagaci.
Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod