HYGIENICKÉ PO®ADAVKY NA VÝROBKY Z KERAMIKY

Keramika urcená pro styk s potravinami musí splnovat požadavky prímo závazného predpisu Evropských spolecenství

– Narízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) c. 1935/2004 v platném znení, jímž se stanovují požadavky na materiály a predmety urcené pro styk s potravinami.

Dále musí splnovat hygienické požadavky stanovené zákonem c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví v platném znení, dále požadavky a limity stanovené v jeho provádecím predpise, tj. vyhlášce c. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky urcené pro styk s potravinami a pokrmy ve znení vyhlášek c.186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb. a 127/2009 Sb.

Keramické výrobky urcené pro styk s potravinami musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za normálních nebo predvídatelných podmínek použití neuvolnovaly své složky do potravin nebo pokrmu v množství, která by mohla ohrozit lidské zdraví, zpusobit neprijatelnou zmenu ve složení potravin nebo zhoršit (ovlivnit) organoleptické vlastnosti potravin. (dle Narízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) c. 1935/2004, clánek 3)

Keramika urcená pro styk s potravinami musí splnovat hygienické požadavky a limity stanovené ve vyhlášce c.38/2001 Sb., a podle povahy výrobku i ustanovení urcená k ochrane lidského zdraví pred riziky, která by mohla vyplývat z orálního kontaktu s výrobky:

l Výrobky musí být s ohledem na jejich použití konstruovány tak, aby umožnovaly rádné cištení, sterilizaci, prípadne dezinfekci pred každým stykem s potravinou a aby po celou dobu své životnosti odolávaly cisticím, dezinfekcním a sterilizacním prostredkum a postupum. Musí mít funkcní a mechanické vlastnosti odpovídající predpokládanému použití.

l Povrchy, povlaky, prípadne dekory výrobku musí být bez porušení, odolné proti praskání, odlamování, odprýskávání a oteru. Musí odolávat pusobení potravin, potravinárských surovin a látek.

l Výrobky, které jsou urceny pro opakované použití, musí i pri opakovaném použití vyhovovat hygienickým požadavkum stanoveným vyhláškou (c. 38/2001 Sb.) Tyto výrobky nesmejí být ani docasne použity pro nepotravinárské zboží.

Pri uvádení na trh musí být keramické výrobky urcené pro styk s potravinami oznaceny podle clánku 15 Narízení EP a Rady c.1935/2004, a to:

l slovne „pro styk s potravinami“, nebo

l konkrétním oznacením jejich použití

– cajová souprava, kávová souprava, konvicka na caj, lékovka, džbán na pivo, tác na pecivo apod.

l

symbolem

znázorneným v príloze c. II, Narízení

Pokud nebude výrobek urcen pro styk s potravinami a spotrebitel by mohl použití keramického výrobku zamenit a použít pro styk s potravinami, musí být výrobek oznacen „urceno pouze pro dekoraci“ (tácy, misky pokud jsou urceny pouze jako dekorativní úcely musí být rádne odlišeny od výrobku urcených pro styk s potravinami). Toto treba neplatí pro vázy na kvetiny, kde je zpusob použití jasný.

Dále musí být výrobky urcené pro styk s potravinami oznaceny:

l jménem (nebo obchodním jménem) a adresou nebo sídlem výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovedného za jejich uvádení na trh,

l odpovídajícím oznacením nebo identifikací, která umožní sledovatelnost materiálu nebo predmetu na trhu (výrobní císlo, katalogové císlo, císlo šarže, apod.),

l a pokud je to nezbytné, konkrétními pokyny, které mají být dodržovány pri jejich bezpecném a vhodném užívání. Výše uvedené údaje musí být uvedeny tak, aby byly dobre viditelné, snadno citelné a nesmazatelné.

a) Ve fázi maloobchodního prodeje, tj. jde-li o prodej výrobku spotrebiteli ), se výše požadované údaje uvádejí:

l na výrobku nebo jeho obalu urceném pro spotrebitele, nebo

l na štítku ci etikete pripevnené k výrobku nebo k jeho obalu, nebo

l na štítku, umísteném v bezprostrední blízkosti výrobku tak, aby je spotrebitel zretelne videl.

U informací týkajících se jména (nebo obchodního jména) adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovedného za uvádení na trh v rámci Spolecenství však tato možnost prichází v úvahu pouze tehdy, pokud nemohou být informace nebo štítek s nimi z technických duvodu pripevneny k materiálum nebo predmetum ve výrobe ci ve fázi uvádení na trh.

---------------------------------------------------------------

1) § 2 odst. 1 písm. a) zákona c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele.

Informace poskytl silikátový svaz, http://www.silis.cz Poskytl je i v tištěné formě v keramickém zpravodaji. Zveřejnění na ARTkeramice je velmi důležité, neboť v nynější době je to jediný mediální nástroj, používaný keramiky. Bohužel v ČR není žádný funkční časopis a ani jiný keramický portál, který by přinášel dostatek informací potřebných, pro fungování řemesla.

pokračování: http://www.artkeramika.cz/clanek-1081-hygienicke-pozadavky-na-vyrobky-z-keramiky-ii-dil.html

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Wang 小丑
23. 08. 2019 17:18:34

AAA內容aaaaa

strat
16. 11. 2018 08:50:31

VVV内容物vvv

ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod