Adventní řemeslný jarmark 2010 - v Kostelci nad Černými lesy.

Vážení vystavovatelé,

Dovolujeme si Vás pozvat na Adventní řemeslný jarmark, který se uskuteční v sobotu 27.11. 2010. (předpokládaný začátek programu je v sobotu 09:00 – 17:00 hod) na náměstí Smiřických, v Kostelci nad Černými lesy. Připravujeme bohatý doprovodný program, který bude završen rozsvícením vánočního stromu na náměstí Smiřických.

Tržní řád pro dobu konání Adventního řemeslného jarmarku:

* Článek 1

Prodej na Adventním řemeslném jarmarku( dále jen jarmarku ) mohou provádět: a) organizace a soukromí podnikatelé v rámci jim daného oprávnění v obchodní činnosti.

* Článek 2

Prodej na jarmarku je možný za těchto podmínek: a) prodávat potraviny a poskytovat občerstvení lze pouze za dodržení platných právních předpisů v oblasti potravinového práva. b) prodávající musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění c) prodejní stánky musí být opatřeny názvem a adresou prodávající firmy d) při prodeji zboží občany (tedy nikoli firmami) musí být stánek označen jménem a adresou prodávajícího e) prodávané zboží musí být viditelně označené cenami f) v případě, že prodávající zajišťuje prodej grilovaného, pečeného či smaženého zboží na dřevěném uhlí, oleji či plynu, musí být pod tímto zařízením instalována nepropustná nehořlavá podložka (například linoleum), která zabrání poškození povrchu vymezeného místa g) prodejce, který používá k úpravě potravin dřevěné uhlí, či olej, se musí prokázat nádobou určenou na zpracování vzniklého odpadu (popel, přepálený olej)

* Článek 3

Prodávající je povinen a) udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené b) potraviny musí být uloženy nejméně 70 cm nad zemí a musí být chráněny před znečištěním.

* Článek 4

Ostatní ujednání a) prodej není povolen osobám mladším 15let b) prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele c) prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných potravin a pokrmů dle požadavků potravinového práva. Obecně je dána odpovědnost provozovatelů v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, čl. 17. d) zboží se prodává za smluvní ceny v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. e) výše poplatku za prodejní místo je stanovena v úvodu těchto pravidel, poplatek za stánkový prodej se vybírá předem a to zasláním na číslo účtu, jež je uvedené v záhlaví (bankovní spojení: 2063305329/0800 ). Jako variabilní symbol uvádějte číslo, jež je uvedeno v předmětu emailu (2010… ). f)storno podmínky: zrušení příjezdu nahlášené do 31.10.2010 – vrácení 100% zaplacené částky zrušení příjezdu nahlášené do 14.11.2010 – vrácení 50% zaplacené částky zrušení příjezdu nahlášené po 14.11.2010 – poplatek v celé uhrazené výši se nevrací

* Článek 6

Kontrola prodejních míst na jarmarku a) Kontrolu prodejních míst provádějí kontrolní orgány k tomu oprávněné ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů b) Při kontrolách prováděných kontrolními a inspekčními orgány se prodávající osoba musí prokázat: - potvrzením o zaplacení poplatku za určené prodejní místo - občanským průkazem - registrací nebo živnostenským oprávněním - při prodeji potravin a podávání občerstvení nabývacími doklady - platnou revizní zprávou o elektrických spotřebičích a elektrických rozvodech v prodejním stánku c) V případě porušení tržního řádu a platných hygienických norem jsou kontrolní orgány krajské hygienické stanice oprávněny na maximální dobu 2 dní okamžitě pozastavit výkon činnosti a ve spolupráci s Policií České republiky vykázat prodejce z areálu jarmarku, případně pod jejím dozorem odstranit pořadatelem prodejní stánek z areálu, čímž prodejci nevzniká žádný nárok na náhradu či kompenzaci. V případě neuposlechnutí se vystavuje prodejce trestnímu stíhání a organizátor nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou s odstraněním stánku.

Potřebné propriety na výrobu keramiky pořídíte v našem

e-shopu:

http://www.artkeramika.cz/index.php?node=5

Artkeramika internetový obchod
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.
ARTkeramika.eu..............Restaurování starého webu........   .......Díky..... Rélyéf.cz

ARTkeramika Tomáš Macek Eshop
Artkeramika internetový obchod